Mails - "Udvalget til sikring af god videnskabelig praksis"
Århus universitet
Menu
Den døde hund

Til Palle Bo Madsen / Praksisudvalget.                        28-11-2007

Det har vist sig at implementeringen af TERM-modellen i lægepraksis, har
givet anledning til en del frustrationer i patientkredse. Først og
fremmest oplevelsen af ikke at blive taget alvorligt. Dertil formodning
om alvorlige unladelser vedrørende korrekt undersøgelse og
diagnosticering, således at truende tilstande først opdages på et
fremskredent stade. TERM-modellen introduceres ved et ganske kort
kursus, og kan ved sin tilsyneladende autoritet give usikre læger et
redskab de reelt ikke er i stand til at håndtere.

Jeg vil derfor anmode Praksisudvalget om at gennemgå projektets metoder,
argumenter og konklusioner, da det fremgår af instituttets egne
evalueringer at målene ikke nås, og at instituttet tilsyneladende ikke
er i stand til at korrigere for dette.

Uddybende bilag vedlagt.

Hans Prag


Her ligger hunden begravet
Anlyse af TERM-uptodate

Skitser, ej sendt
Klip fra Netdoktor debat
Links
Print og hæng op


10-02-08 til medlemmer af Praksisudvalget

28-11-07 om magtmisbrug
30-11-07 kvittering Praksisudvalget
30-11-07 om bagatellisering af fejlmuligheder
01-12-07 eksempel på fejl
01-12-07 om menneskesyn
02-12-07 for god ordens skyld
20-01-08 om spørgeskemaer  og interessekonflikt
21-01-08 svar fra PF
22-01-08 om Tycho Brahe og målbarhed
23-01-08 svar fra PF
23-01-08 to påstande
23-01-08 svar fra PF
24-01-08 rykker til Praksisudvalget
30-01-08 svar fra PF
30-01-08 om TERM's diffuse hensigter
31-01-08 indvending mod de grundlæggende talstørelser
01-02-08 svar fra Praksisudvalget  ( pdf ) mm
02-02-08 til medlemmer af Praksisudvalget
06-02-08 til medlemmer af Praksisudvalget


28-11-2007

I forlængelse af mai af 28-11-07 vil jeg kort beskrive mit helt centrale
ankepunkt,,,

Som det fremgår af kursusbeskrivelsen for TERM-modellen anbefales det at
 en antaget somatiserende patient udelukkes fra yderligere somatisk
orienterede undersøgelser, og det anbefales at patienten forhindres i at
 søge anden læge. I betragtning af de erkendte væsentlige fejlmuligheder
 og usikkerheder der er i forudsætningerne for at erklære en patient
somatiserende, må denne fremgangsmåde nærmest betegnes som magtmisbrug,
og det er ganske ude af trit med videnskabelig fundering.

vh Hans Prag

Menu

Til Hans Prag,                                            30-11-2007

Jeg bekræfter hermed at have modtaget nedenstående mail.

Jeg vil snarest forelægge henvendelsen for Praksisudvalget, som derefter vil tage stilling til, om klagen falder inden for udvalgets arbejdsområde, og hvad der i givet fald videre skal ske.

Med venlig hilsen

Palle Bo Madsen
Professor, formand for Praksisudvalget

Menu

TERM-modellen opfølgning  (2)                     30-11-2007

Goddag igen,,

Samme tema, anden ordlyd...

Når jeg som ingeniør afleverer et måleapparat, medfølger information om
apparates begrænsninger. At det må bruges indendørs i tørre rum. A
målenøjagtigheden er indenfor +/- 2% osv. Undervejs er en del usikkerheder
 elimineret. Der er f.ex. taget forholdsregler for brugen af standardkomponente
rmed stor tolerence. Det centrale er at fejlkilder elimineres, og at
apparatet præsenteres med dets ufuldkommenheder.
TERM-modellens kursusbeskrivelse opregner da også en række indvendinger,
 fejlkilder og usikkerheder. Men disse elimeneres ikke, - de bagateliseres,
 - de bogføres med værdien nul. På dette punkt er projektet holdt op med
 at være videnskab. Men på dette grundlag anbefaler modellen at
umyndiggøre patienten, at udelukke videre undersøgelser, at forhindre
konsultation hos anden læge. Værre kan det næppe blive.
Det er naturligvis legitimt at en læge når dertil at han må sige at han
ikke med rimelighed kan foreslå flere undersøgelser. Det er også
legitimt at gøre opmærksom på at der kan være tale om somatisering. Men
med alle usikkerheder in mente, er det absurd at gribe til umyndiggørelse,
 skjult eller udtalt. Videre uddannelse efter TERM-modellen bør ophøre,
og først genoptages, når den er grundigt omarbejdet, i tråd med
ansvarlig videnskabelig fremgangsmåde.

Hans Prag

Menu

TERM-modellen opfølgning  (3)                        1-12-2007

Vedhæftet klip fra text-TV i går.

Vedkommende har næppe været anset for somatiserende, men sagen
understreger i mine øjne, hvilke ricici der er forbundet med
TERM-modellens nuværende anvendelse i praksis.

vh Hans Prag

Menu

TERM-modellen opfølgning  (4)                        1-12-2007

Menneskearten er en meget broget flok. Allevegne - i skolen, på
arbejdspladsen, på gaden, i toget, på restaurationen er der mennesker
der skiller sig ud, påkalder sig opmærksomhed, er irriterende, tager ens
 tid,,, Gør det egentlig så meget ? Ja hvis man er meget fikseret på
bekvemmelighed, lave omkostninger og rationalitet, forhold der ofte ses
i den politiske agenda. I vort samfund er omkring 600.000 mennesker lagt
 på køl, - sat udenfor normal social medleven. Er det udtryk for et
sundt samfund, eller er det netop denne effektiviserings/omkostningsreducerende
 strategis skyggeside ? Er der ikke lidt 'racehygiejne' over denne model ?

Kunne man ikke, i forhold til TERM-modellen, fjerne de argumenter der
handler om sundhedsudgifter, lægens frusrtrationer mv. Fjerne enhvert
synligt eller skjult tiltag i retning af umyndiggørelse, og med rummelig
 humor tage imod menneskene som de er, skøre, skægge, irriterende osv.
Det kunne være en opgave at lave kursus for læger, som man gør det i
andre brancher der betjener kunder. Prøv at vende det om. I stedet for 'Åh
nej, ikke hende igen' så 'Kommer hun i dag, - det bliver sjovt'. Tag den
menneskelige udfordring op, forvent overraskelser, men lad være med at
tage det personligt, lad være med at gå i forsvarsposition. Og
naturligvis, bevar den faglige kvalitet og omhu.

Hans Prag

Menu

Til                                                                             2-12-2007

Per Fink
Marianne Rosendal

Til orientering, Praksisudvalget

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på at jeg i bestyrtelse
over meddelsen om prisen for TERM-kurset, og oplysningen om kursets
implementering i lægeuddannelsen, har protesteret over for Praksisudvalget,
 og orienteret rektor.

Se: http://hansprag.dk/Praksisudvalget/Praksisudvalget.html

Jeg kan tilføje at jeg efter gennemlæsning af kursusbeskrivelsen,
'TERM-Overheads-dk'.pdf, har bemærket at det er kraftigt tydeliggjort at
 den somatiserende patient har krav på at blive taget alvorligt, og at
opfordringen til at umyndiggøre patienten er nedtonet. Understregningen
af behovet for forsigtighed med medikamenter mv. er også positiv. Så
langt så godt.
I forhold til nævnte kursusbeskrivelse har jeg dog nogle væsentlige
invendinger.

Interviewteknikken fremstår netop som en "teknik", beregnet på at
"overbevise" en modvillig patient i forhold til et uimodsigeligt faktum.
 Formuleringer som at personen skal "føle" sig respekteret, opfattes let
 som tilskyndelse til manipulation. Det bør naturligvis slås fast at
patienten SKAL respekteres. Hvis lægen kan nå så langt, vil patienten
også føle dette, stort set uanset hvilket ordvalg der ellers bruges. Mao.
 interviewformen har for meget karakter af form, og mindre af indhold.

Mht. til de opregnede fejlkilder, indvendinger og usikkerheder er der
ikke noget nyt. Helt konsekvent bagatelliseres alle uønskede sagforhold.
 Dette gøres ad hoc, uden væsentlig argumentation. Dette er efter min
bedste overbevisning ikke et videnskabeligt baseret projekt værdigt. I
mit faglige regi, nytter det ikke at bagatelisere at en ubetydelig stump
 tråd i sikringsskabet er smeltet over, det kommer der ikke lys af. Jeg
har set at SAS stræber efter at holde frekvensen af utilsigtede
hændelser under 0,5 promille. Et tilsvarende tal kan næppe nås i
sundhedssektoren, men de metoder der bruges i kritisk industri kan med
fordel indføres her.

Vedrørende ME/CFS fastholdes, på trods af en del medgiven, en ansvarsløs
 anbefaling. Dvs. både og. Faktisk står der bare at det er usundt ikke
at bevæge sig. Dette er naturligvis rigtigt. Men punktet hvor motion
bliver skadelig, kan ligge på et meget lavt niveau for disse patienter,
og det kan være fatalt hvis dette ikke opfattes af den kursussøgende
læge. Jeg er blevet gjort opmærksom på at det er vist at ME/CFS
patienter typisk ikke udvikler muskeldegeneration.

Jeg har selv været syg siden 1987, og har oplevet en del forandringer
undervejs, uden at dette har påvivrket mit funktionsniveau nævneværdigt.
 Kort, - Efter udbruddet af en påfaldende udmattelse, så jeg først tiden
 an, men fridage og ferier gav ingen lettelse. Jeg opgav en del
fritidsaktiviteter, stadig uden lettelser,. Definitiv sygemelding, -
ingen lettelse. En trælsom vej gennem udredning og det sociale system,
gav efter et par år mellemste førtidspension, men ingen lettelse i
funktionsniveau. Mine efterhånden store børn flyttede hjemmefra, og der
blev mere ro i huset, - ingen lettelse. Vi flyttede til anden egn der
bedre svarede til vore behov, - ingen lettelse. Jeg blev alene, og kan
nu helt tilgodese mine egne behov. I parentes: Min kone døde af en
hastigt udviklende lymfecanser, og var undervejs på nippet til at blive
anset for at være en pivskid, "Nogen smerte må man jo kunne tåle" som en
 fysioterapeut sagde. Det viste sig, hun havde masseret en metastase i
rygsøjlen........
Mit funktionsniveau har uden de store udsving gennem hele perioden været
omkring tre timers blandet aktivitet daglig, hvor der tidligere ikke var
helt de normale 16, snarere 14 - 15. Så det er noget af en begrænsning,
og der er dem der har det meget værre.

Jeg vil intrængende opfordre til, at ME/CFS fjernes fra somatiseirngsregi.
 Og gøre opmærksom på at den righoldige literatur på området fortjener
at blive læst.

Jeg kan forestille mig at begejstringen for, og engagementet i
opbygningen af projektet har medført at somatiseringsbegrebet er blevet
rigelig rummeligt, således at der også medtages sygdomme og tilstande
der er under udredning forskningsmæsigt. Dette fører let til skadelige
misforståelser for den lidende. Jeg vil mene at projektet grundigt bør
revurderes og at der i diagnosticeringssammenhæng tilføjes en kategori
der omfatter uafklarede tilstande.

Hans Prag

Menu

Til Per Fink, Praksisudvalget m.fl.                         20-01-08               

Jeg er blevet opmærksom på det igangværende projekt vedrørende
behandling af somatiserende patienter. Der er prisværdigt at man
forsøger at imødekomme en patientgruppes behov for behandling. Det var
rosen, her kommer indvendingerne.

Undersøgelsen er igangsat efter flere års udbredelse af TERM-modellen.
Da resultaterne fra undersøgelserne antagelig skal bruges til at
underbygge tidligere fremsatte påstande, bør det naturligvis være en
ufhængig instans der afholder disse undersøgelser, og ikke det institut
der har renomeet på spil. Det er vel stadig god videnskabelig skik at
undgå interessekonflikter.

Resultatet af undersøgelserne opgøres på grundlag af spørgeskemaer.
Resultater på sådant grundlag giver sjældent brugbar information.
Eksempelvis er de fleste spørgeskemaundersøgelser indenfor ældresektoren
 faldet positivt ud, til trods for store brist og megen utilfredshed på
området. Og det er vist også spørgeskemaundersøgelser der viser
danskerne som verdens mest tilfredse, lykkelige, og trygge folkefærd.
Med 600.000 udstødte, med stort medicinforbrug, med arbejdsstress og med
 stort alkoholforbrug,,, - det giver ingen mening. Det er desuden
inkonsekvent at man lægger spørgeskemasvar til grund for bindende
konklusioner, når man modsat ikke tror på folk når de fortæller om deres
 begrænsninger. Igen en procedure der kun meget begrænset kan forsvares
som videnskab. Det vil være en nærliggende fejlkilde ved udfyldelse af
trappeskemaet, at noteret fremgang er sket på bekostning af ikke noteret
 aktivitet. Hvis ærindet er at måle reel fremgang må der findes
forsvarlige objektive metoder til dette formål.

Det stærkt afgrænsede deltagertal, vil yderligere fortynde resultatets
værdi. Det repræsenterer ikke den oprindelige påstand om MUS' overvældende
 repræsentation i venteværelserne. Det forudsættes at deltagerne kan
komme hjemmefra, - det er der en del ME/CFS patienter der ikke kan,
hvorved scoren for denne gruppe ( hvis den udskilles ? ) bliver for høj.
 

Der burde være et antal patienter der modtog individuel terapi, så
resultater herfra kunne holdes op mod gruppeterapi.

Restgruppen ( kontrolgruppen ? ) der skal behandles som de plejer, vil
være illosorisk, da selve det at der er et forsøg igang, uværgeligt vil
medføre ukontrollerbare ændringer i praksis.

Udenfor emnet kunne det være interessant at vide hvornår skepsis overfor
 patienter kom ind i Dansk sundheds- og socialvæsen. Det var før TERM. -
 Schlüter, kartoffelkur, nedgøring af offentligt ansatte ? Før det ??
Jeg har bemærket at Per Fink efterlyser et paradigmeskifte, og forstår
det som en opfordring til en ærlig 'du er god, jeg er god' dialog læge
og patient imellem. God vind med den sag,

Hans Prag


PS. Jeg vil foreslå at det i term-kurset understreges, - ikke tages som
en selvfølge, at symptombilledet er forsvarligt undersøgt. Det falder
tilbage på modellens troværdighed, når folk dør eller invalideres på
grund af manglende omhu.

Et par klip...


til lægerne. Allerede længe før jeg hørte om TERM-modellen. Det var en
øjenåbner den dag jeg læste om TERM-modellen på Nettet. Alle brikker
faldt på plads med et brag, og med èt kunne jeg forstå min egen
situation.

Jeg, der havde udviklet en kronisk sygdom i tarmen, hvor lægen
ordinerede havregryn og mælk (ingen af delene tåler jeg, men det ville
han ikke høre på!) Derimod skulle vi "snakke" sammen om "alt muligt
andet". Lige netop dette samtykkede jeg ikke til fordi jeg havde
fultidsjob og en lille forretning at passe. Det var lægen meget
utilfreds med, husker jeg.

Det var et forløb, der startede for ca. 5 år siden. I dag er min tarm så
 ødelagt, at jeg skal have stomi. Jeg kalder min kommende stomi for
TERM-stomi, fordi dette er netop hvad den er! En TERM-skade!

Jeg vil aldrig mere lade en læge have indflydelse på noget som helst
indenfor min hverdag og jeg vil gøre alt for at beskytte mine kære mod
at komme i hænderne på TERM-slagtere!

............

det med at gå til kontrol. Jeg kendte en, som gik til kontrol. Men for
hvad. ???? Hendes hoste. !!!! ! I flere måneder. !!!!!! Jeg mener ikke,
det havde noget med termmodellen at gøre. Hendes mand blev til sidst
vred og skældte lægen ud. Så blev hun endelig sendt til undersøgelse på
sygehuset og døde også kort efter af lungekræft. Hun var ikke ret gammel.
Nogle læger er fantastisk dygtige, andre skulle slet ikke være læge.

............

B gik til læge fordi hun havde ondt i brystet (hostede lidt) og ondt i
maven.
Lægen sagde hun skulle komme igen om en måned. det var i november måned
2001.
B gik til "kontrol" ved lægen med ca 4. ugers interval, ligesom
foreskrifterne i TERM. B skulle lære at tænke sig til et bedre liv. B
fik det værre og værre, nu sagde lægen at B skulle tage panodil for
smerter. Til sidst skulle B komme til kontrol hver uge, for hun var ved
at skrige af smerte. Til sidst forbarmede lægen sig over hende og
indlagde hende på M2 på Silkeborg Sygehus, hvor hun afgik ved døden tre
uger efter. Det var canser.
Hvad gik der galt? ingenting. ifølge TERM teorierne.

Læs den første TERM udgave, her er metoden skitseret. B var en TERM
patient efter bogen.
B ligger begravet på Alderslyst Kirkegård i Silkeborg.Menu

Modtaget 21-01-08 som svar på ovenstående

Kære Hans Prag

Jeg er ikke klar over, hvilket behandlingsprojekt du henviser til. Hvis det er det oprindelige projekt i almen praksis, var det specielt designet til at teste effekten af at uddanne læger i behandlingen og som uddannelsesprogram udarbejdede vi TERM modellen.  Det må skyldes manglende kendskab til videnskabelig metode at du taler om en uafhængig evaluering.  Dog ses det meget gerne at forskningsresultater bekræftes i 2 uafhængige undersægelser.  Jeg vil ikke her komme ind på brugen af spørgeskemaer, men vil henvise til de publikationer der er udgået fra studiet.
Jeg kan ikke fri mig for at nævne, at de patienter der mødte en læge der havde været på vores uddannelseskursus var mere tilfredse med deres læge end de der gik til en kontrollæge.

Venlig Hilsen

Per Fink

Per Fink, PhD, Dr.med
Forskningsleder, Lektor
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
og Psykosomatik
Århus Universitets Hospital
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf: 8949 4310
Fax: 8949 4340
Hjemme side: www.sundhed.dk/info/ffl
e-mail: perfink@as.aaa.dk

Menu

Til Per Fink   22-01-08

Tak for svaret,,

Jeg tænker på de seneste års projekter; Mindfulness-baseret kognitiv
terapi til..... osv.

Som jeg opfatter rækkefølgen, begyndte kurserne for læger inden der var
et erfaringsgrundlag at bygge på. Det ville have været mere naturlig at
få henvist patienter til forskningsenheden, for der at afprøve
metoderne. Man kunne så gå til lægerne med erfaringerne herfra. At man
nu tager patienter ind, er jo fint. Men instituttet må jo have en klar
interesse i at terapien lykkes, - det må nødigt modsige det lægerne er
undervist i. Og dette forhold kan måske vride objektiviteten ?

Nu er jeg, videnskabeligt set, tættest på Tycho Brahe traditionen. Han
kunne jo have bedt bønderne på Hven om deres iagttagelser om
stjernehimlen, og så skrevet sine afhandlinger udfra disse. Hmm, jeg
prøver en anden vinkel. En voldsperson kan straffes. En trafikant der
forvolder personskade, kan straffes hvis der kan gøres ansvar gældene.
En kirurg kan straffes, hvis patienten skades, og der kan konstateres
lægelig fejl. Men her begynder det at blive uldent på grund af
bevisførelsen. Psykiatere og psykologer er heller ikke untaget loven.
Problemet er målbarhed. Hvordan kan det bevises, at en given behandling
har medført alvorlige psykiske skader ? Hvordan kan en behandler være så
sikker på sin vurdering, at han mener sig berettiget til at umyndiggøre
et andet menneske ? Hvad med behandlerens egne motiver ??? Nethe gik på
psykologisk institut i årene omkring 1975. Flere studerende sigtede mod
at få magt, andre havde selv en del i klemme !! Når målbarheden er så
ringe, må man være skeptisk, når et område begynder at være domineret af
en, eller ganske få faglige fortalere.

Spørgeskemaerne er vel blevet populære fordi efterarbejdet 'nemt' lader
sig mekanisere. Men jeg tror ikke der er mange spørgeskemaundersøgelser
der er realitetschecket. Jeg tror ikke at forarbejdet har inkluderet en
sammenligning af subjektive svar, og objektive målinger, for derigennem
at validere metoden. Bare det at man har befundet sig godt, og ikke vil
skuffe forsøgslederen, kan give falske scores. Alle senere års
subjektive undersøgelser viser stor vilje til højere skat, mod et bedre
offentligt serviceniveau i pleje og sundhedssektoren. Valgene til ting
og råd har endnu ikke bekræftet denne vilje.

Jeg håber da at de fleste er tilfredse med deres læge, jeg har da også
noteret mig Lene Agersnaps positive erfaringer. Når jeg raser, er er det
på grund af negative oplevelser jeg selv her haft, negative oplevelser
min kone har haft, negative oplevelser i venne og bekendskabskredsen
plus at jeg jævnligt hørte Hanne Reintoft da hun havde Ret og Pligt i
radioen. Og så nogle af formuleringerne i term oplægget; At
omkostningerne ved fejlbehandlede patienter kan opvejes ved at en større
gruppe bliver tilgodeset, det er rent gys.

Jeg vil tilføje at det er uvurderligt prisværdigt at materialet er
offentligt tilgængeligt på nettet, dette forhold kan ikke roses nok.  

I håb om en frugtbar dialog, Hans Prag

Menu


>>>Kære Hans Prag

Projektet Mindfullness-baseret kognitiv terapi har ikke noget med TERM modellen at gøre. Det er en randomiseret kontrolleret undersøgelse af specialiseret behahandling, dvs. det er en behandling der udføres her på afdelingen og ikke af praktiserende læger. Selvfølgelig vil vi gøre alt for at behandlingen virker, men randomiserede kontrollerede undersøgelsesmetoder er netop udviklet for at undgå, at vi kan påvirke resultaterne ved manipulation. Man sammenligner 2 behandlinger, og det er tilfældigt i hvilken gruppe de henviste patienter lander (foregår ved lodtrækning). Måling af effekt er altid et problem, men spørgeskemametoden er ikke så dårlig som sit rygte, og vi anvender kun grundigt validerede spørgeskemaer. Vi anvender også andre effektmål.

Generelt har formålet med TERM modellen været at bedre behandling af patienter, der lider af funktionelle lidelser og funktionelle syndromer - de bliver ofte meget dårlig behandlet i vores sundhedssystem og i samfundet i dag, og det er kedeligt at nogle patienter har taget det ilde op. Vi er meget uforstående overfor dette og tænker det må bero på misforståelser og fordomme.  Af de patienter vi først er kommet i kontakt med kan jeg vanskeligt huske nogle, der har været utilfredse. Tværtom har vi en meget høj tilfredshed blandt patienterne- også dem vi desværre ikke kan hjælpe så godt, som vi gerne ville.

Venlig Hilsen

Per Fink

Menu

Mange tak,,

For nu at være lidt polemisk, så fremgår det af TERM-uptodate s. 40 pkt.
4 at henvisning til specialenhed kan være en mulighed. Dette er fulgt op
med forslag til henvisningstekst på s. 41. Dette er gentaget i Tabel 11.
Og i generelle råd s. 51 pkt. 9. Det er i denne kontekst jeg har
opfattet den igangværende behandlingsforskning. Og er henvisningerne
ikke sket indenfor kredsen af læger der har gennemgået TERM-kurset ??

Hvis du har mulighed for at forholde dig til følgende 2 påstande, vil            
jeg være taknemmelig.


Påstand 1)

TERM-modellen implicerer at lægen har bestemt sig. Der sættes en
stopklods for yderligere somatisk udredning. Behandleren mener sig
berettiget til umyndiggøre patienten, og mener sig berettiget til at
opfordre andre behandlere til at følge op.

Case 1) Patienten HAR en behandlingskrævende somatisk sygdom. - Det
videre forløb bliver et mareridt for patienten, et mareridt der kan
fremkalde alskens psykiske implikationer, og lægge patientens sociale
og økonomiske liv i ruiner. Og eventuelt være fatalt.

Case 2) Patienten har en uafklaret somatisk kronisk lidelse. -
TERM-modellen anbefaler i dette tilfælde at patienten skal opfattes og
behandles som somatiserende, hvilket også kan medføre et forløb som
ovenfor.

Case 3) Patienten er somatiserende. - Her kan man håbe på et heldigere
forløb.

Det kan under ingen omstændigheder accepteres, at umyndiggørelse der
normalt kræver en retsafgørelse, ad hoc kan introduceres af nogen
behandler. Det er en metode der blev brugt politisk i Sovietunionen, og
som ikke under nogensomhelst form kan accepteres i et retssamfund.


Påstand 2)

De 50% unødige henvendelser. Jeg har inden for de sidste par år henvendt
 mig med et par ting. Jeg iagttog en ny rødbrun plet på kinden lidt bag
venstre øje. Og blev anbefalet at holde øje med om pletten voksede. Jeg
skulle i så fald komme igen. Pletten forsvandt over nogle måneder. Jeg
har henvendt mig med hyppig snurren og prikken i venstre arm og hånd.
Fænomenet har varet nogen tid. Lægens besked var at det kunne skyldes
myoser i skulder og nakke. Jeg skulle komme i konsultationen, hvis det
generede for meget. Klik klik. 2 tællertrin på opgørelsen over symptomer
 der ikke findes fysisk årsag til, - næ, for det er ikke nødvendigt at
undersøge. Jeg vil godt være med til at mange henvendelser har lignende
karakter. Men det er ikke noget der kan spares væk. Det er helt
nødvendige konsultationer for at sikre at der ikke er noget mere
alvorligt undervejs. Tilbage bliver så en gruppe der jævnligt kommer med
 dit og dat. Igen ikke noget der kan spares meget på. Nogle gange er der
 jo noget alvorligt galt.
Så er der en, næppe ret stor, gruppe som er usædvanlig vedholdende. Og
her der måske muligheder for at både patienten og og lægen kan spares
for bekymringer og ulejlighed. Og at psykisk orienteret behandling kan
hjælpe. Det er talmagi når det i materialet fremføres og gentages at det
 er et meget stort patientvolumen der ligger systemet til last.


Vh, Hans Prag

Menu

Svar på ovenstående       23-01-08

Vi modtager patienter fra hele Jylland og Fyn, og hvis det var praktisk muligt for patienterne kunne vi også modtage fra Sjælland, så det er ikke begrænset til læger, der har været på TERM kursus.
Vi har i TERM fokuseret på patienter med lette og middelsvære problemer, men er klar over at der er nogle, der har behov for mere behandling end den praktiserende læge kan tilbyde. Dette er det samme som ved alle mulige andre sygdomme.

VH

Per Fink

Menu

Til Praksisudvalget m.fl.            24-01-08

I dialog med Per Fink de seneste dage, hvor jeg fornemmede vilje til at
tage kritikpunkterne alvorligt, har jeg stillet to centrale spørgsmål,
der ikke er blevet besvaret. I lyset af sagens væsentlige implikationer,
vil jeg intrængende anmode om at punkterne besvares fagligt og omhyggeligt.

Spørgsmålene er som følger.................


...............Hvis du har mulighed for at forholde dig til følgende 2
påstande, vil jeg være taknemmelig.


>>Påstand 1) og
>>Påstand 2) som ovenfor.

Vh Hans Prag

Menu

Svar på ovenstående       30-01-08

Kære Hans Prag
Jeg har en tæt tidsplan og kan desværre ikke afse tid til at gå ind i en længerevarende korrespondance, og jeg mener jeg har besvaret de stillede spørgsmål. Jeg kan ikke forså indholdet/ spørgsmålet  af Påstand 2 ii  nedenstående . Vedrørende påstand 1 anbefaler vi klart at patienten skal udredes og der skal foretages undersøgelser hvis der er lægelig indikation for det. Derimod mener vi at man ikke skal udføre unødvendige undersøgelser. Vi fastholde at det er lægen der har viden om sygdomme og det derfor lægen og ikke patientens opgave at ordinere og  vurdere hvilket behov der er for undersøgelser.

VH

Per Fink

Menu

Til Per Fink mfl.          30-01-08

Kære Per Fink

I betragtning af de frustrationer der findes i patientkredse, og, har jeg erfaret, også blandt lægestuderende og sygeplejestuderende, bør du nok alligevel afsætte lidt tid til sagen. Det drejer sig dog om knuste menneskeskæbner.

Jeg er ikke i tvivl om dine udmærkede hensigter mht. professionel behandling af somatiserende patienter. Men projektets diffuse argumentation kan skabe en del forvirring. Er det patienten, lægen, eller samfundsøkonomien der først og fremmest skal tilgodeses ? Jeg tror du har overset at nogle læger kan være lidt vel hurtige til at psygologisere patienten. Eksempel fra Netdoktor debat:

"Forfatter:  gæst        -     Dato:  18. okt. 2006, 22:49      -     Svar:   12  1
 
Jeg ved ikke hvor mange gange jeg var hos min læge. Jeg havde en vanvittig hovedpine. Lægen gav mig nervepiller. Jeg var svimmel, og mit hoved gjorde så ondt at jeg til tider næsten ikke kunne holde det ud.
Sådan gik det i måneder. Da min læge holdt ferie gik jeg til en anden læge. Det første han gjorde var at måle mit blodtryk. Det var tårnhøjt. Jeg fik straks medicin. Der var ikke noget andet i vejen."

"Forfatter:  gæst        -     Dato:  20. jan. 2008, 11:17      -     Svar:   95  1
 
...at blive udredt for deres sygdomme, bliver disse sygdomme SÅ fremskredne når patienterne ENDELIGT lander på hospitalerne, at overlevelsesstatistikkerne falder fordi sygdommene ikke længere lader sig behandle effektivt. Og så dør folk.

Det siger en del om den stupiditet danske læger udviser ved at lade TERM indlemme i deres praksis og så bliver hospitalerne Sorte Per! P.g.a. TERM får hospitalerne nu mange flere kritiske patienter end før og der dør flere af deres sygdomme end før!"


Hvorfor så skælde ud på TERM projektet, når det er ude i den øvrige sundhedssektor at fejlene sker ? Svaret er, at netop på grund af projektets uklarheder, misbruges modellen til alt andet end det den var tiltænkt.


Du skriver,
"Vedrørende påstand 1 anbefaler vi klart at patienten skal udredes og der skal foretages undersøgelser hvis der er lægelig indikation for det."

Dette er ikke helt i overensstemmelse med TERM-uptodate.

"Frygten for at overse en somatisk lidelse  
...Nyere undersøgelser over, hvor ofte et organisk grundlag ved funktionelle symptomer overses, vi
ser dog, at det sker meget sjældent, faktisk i under 3-4% af tilfældene ."

"...Heldigvis er det formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes."

Det er udtalelser som disse der, for visse lægers vedkommende, legitimerer en for afslappet holdning mht. lægelig omhu. Det skal her bemærkes, at forsinket udredning kan få særdeles alvorlige konsekvenser !

Du bør være bevidst om at det er en forarmet, overbebyrdet sundhedssektor, hvor ikke alt går efter bogen, du henvender dig til.

Påstand 1, Case 2, er ikke besvaret.

Påstand 2,

Citat "....fandt man i under 10-15% af tilfældene årsagen i en somatisk lidelse . Det kan således tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske symptomer er tegn på organpatologi eller patofysiologi."

Forklaring. Jeg anfægter somatiseringsproblemets størelsesorden. Udfra mit almenmenneskelige kendskab, er der ikke hold i at så mange skulle være somatiserende. Kan der være sket en forveksling af tallene, således af antal lægekontakter er noteret som antal individer ? Og er opklarende konsultationer, hvor undersøgelse ikke er nødvendig, talt med ?

vh Hans Prag


http://hansprag.dk/term


Menu

Til Praksisudvalget mfl.           31-01-08

Ugeskr Læger 2002;164(42):4909
Hyppige brugere i almen praksis
Hvad der karakteriserer dem og forslag til håndtering

UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2002/UFL_2002_42/UFL__2002_42_37306

"I dansk almen praksis mødes lægen og patienten gennemsnitligt tre gange
 om året, hvortil kommer telefonkontakter (Amtsrådsforeningens
hjemmeside: www.arf.dk, afsnit med statistik). Bag disse tal gemmer sig
dog en stor variation i brugen af almen praksis, idet både dansk og
international forskning tyder på, at omkring 7% af den voksne befolkning
 tegner sig for en tredjedel af samtlige konsultationer og besøg i almen
 praksis (1-7). Denne gruppe patienter kaldes ofte hyppige brugere.
Betegnelsen hyppige brugere defineres i denne sammenhæng som statistisk
fænomen og er således ikke synonymt med for eksempel besværlige
patienter."Altså, 7% hyppige brugere, heraf en mindre del somatiserende.


TERM-uptodate s. 11

"Det er vist, at omkring ¼ af patienterne, der henvender sig hos egen
læge, lider af en somatoform lidelse ifølge ICD-10 kriterier, og mange
flere henvender sig pga. fysiske symptomer uden sikkert  organisk
grundlag . I en amerikansk undersøgelse af de 25 hyppigst forekommende
fysiske  symptomer blandt personer, der søgte læge, fandt man i under
10-15% af tilfældene årsagen i en  somatisk lidelse . Det kan således
tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske symptomer er
tegn på organpatologi eller patofysiologi."

Hvordan hænger det sammen ? Er antallet af konsultationer og kontakter
noteret som antal patienter ??? Må man godt det ??

Og er følgende citat i overensstemmelse med lægefaglig erfaring ?

"De fleste læger er formodentlig enige i, at det er umuligt helt at
undgå, at somatiske lidelser overses, eller at en forkert somatisk
diagnose forfølges, ligegyldigt hvor omhyggelig man er. Heldigvis er det
 formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får alvorlige
konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed behandlingen i
langt de fleste tilfælde blot forsinkes."Hans Prag

Menu

J.nr. AU-2007-602-013               01-02-08

Kære Hans Prag 

Vedhæftet sendes Praksisudvalgets svar på Deres henvendelse vedr. TERM-modellen.

Med venlig hilsen
Per Møller Madsen

Per Møller Madsen, kontorchef
Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet
Ndr. Ringgade 1
DK-8000 Århus C
Tlf.: +45 8942 1142
E-mail: pmm@adm.au.dk

Praksisudvalgets regler

Kære Per Møller Madsen            01-02-08
Praksisudvalget

Mange tak for svaret.
Jeg medgiver at mine indvendinger indeholder lægefagligt stof. Men for at gøre det kort:

Jeg har forholdt mig til at enheden der formidler TERM-modellen, kalder sig Forskningsenhed ( -en for funktionelle lidelser. ), og at de i modellen fremførte påstande må være forskningsmæsigt forankret.

Det må være muligt, indenfor Praksisudvalgets mandat, at forholde sig til følgende.

Hvilket videnskabeligt grundlag er der, for påstanden om at forsinket udredning og diagnostik er uden væsentlige gener ?

Og, hvilket videnskabeligt grundlag er der, for påstanden om det meget store patientvolumen der anses for at være somatiserende ?

( Ref.  Ugeskrift )

vh Hans Prag

J.nr. AU-2007-602-013              01-02-08

Kære Hans Prag

Efter drøftelse med Praksisudvalgets formand skal jeg oplyse, at udvalget betragter sagen som afsluttet, da der ikke er kommet nye oplysninger af betydning for sagen frem.

Med venlig hilsen

Per Møller Madsen

Kære Per  Møller Madsen            01-02-08

Efter grundige overvejelser, må jeg meddele at jeg har fuld forståelse
for Praksisudvalgets vægring ved at svare på lægefaglige spørgsmål, men
at jeg ikke kan betragte sagen som afsluttet, før der er svaret på de
relevante indvendinger i forhold til god videnskabelig praksis.

vh, Hans Prag

Menu

 Til medlemmer af Praksisudvalget mfl.               02-02-08
 
 Da jeg ikke kan se af korrespondancen med formand og sekretariat, om
 medlemmerne af udvalget er fuldt orienteret om alle forhold,
 tilsendes dette. Jeg har sammentrængt et større sagforhold til to
 meget klare og meget enkle spørgsmål vedrørende god videnskabelig
 praksis. Jeg har bedt om dokumentation for

1) Forskninghedens  påstand om, at forsinket udredning og diagnose af somatiske lidelser,
 ingen væsentlige ulemper har. og
2) Dokumentation for det påståede,  meget store, antal somatiserende patienter i almen praksis.
Såfremt dokumentation eksisterer, kan det ikke være noget stort problem at fremskaffe denne.
Modsat vil endnu et forsøg på at 'glide af' eller svare udenom, svække praksisudvalgets trværdighed faretruende.
 
 ad 1) afviger signifikant fra normal indsigt på området.
 ad 2) stærkt afvigende forskningsresultat, Ugeskrift...
 http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TI
 DLIGERE_NUMRE/2002/UFL_2002_42/UFL__2002_42_37306
 
 
 TERM-uptodate s. 18.
 "....er det formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får
 alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed
 behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes."
 
 TERM-uptodate s. 11.
 "I en amerikansk undersøgelse af de 25 hyppigst forekommende fysiske
  symptomer blandt  personer, der søgte læge, fandt man i under
 10-15% af tilfældene årsagen i en somatisk lidelse.  Det kan således
  tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske
  symptomer er tegn  på organpatologi eller patofysiologi."
 
 Envidere, http://hansprag.dk/term
 
 vh Hans Prag

Menu

Til Praksisudvalget     06-02-08

Som det fremgår, udbreder PF påstande på fejlagigt grundlag. Forskningsenheden modtager fondsmidler udfra disse forkerte oplysninger. Jeg vil endnu engang opfordre Praksisudvalget, Rektor eller andre, ved Århus Universitet, med et minimum af pondus, til kritisk at gennemgå PF's stærkt manipulerende forskning. Enhedens agressive markedsføring er desuden en trussel mod seriøs biomedicinsk videnskab.
Forslag til hjemmearbejde. Læs TERM-uptodate med henblik på konsistens.


Det må også klart falde indenfor praksisudvalgets mandat at tage stilling til...

Ugeskr Læger 2006;168(20):2001
Funktionel lidelse: 'Det indgår ikke i definitionen, at tilstanden er »en psykisk sygdom«, eller at der skal kunne påvises en psykosocial årsag'.
ved bla. Per Fink

TERM-uptodate.
Om uforklarede/funktionelle symptomer.
Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse

På hvilket videnskabeligt baseret grundlag valideres denne påstand. Jeg ved at en del, engelske, psykiatere begår samme fejl, - det bliver det kun værre af !
Funktionel lidelse er IKKE somatisering. Det er et groft brud på videnskabelig seriøsitet at påstå andet.

Hans Prag

http://hansprag.dk/term

Menu

Til Hans Prag,            10-02-08

Jeg skal bekræfte modtagelsen af Deres seneste mails.

På Praksisudvalgets vegne skal jeg på den baggrund meddele, at der efter udvalgets opfattelse ikke er fremkommet nyt i sagen, som giver udvalget anledning til at revurdere eller ændre udvalgets tidligere beslutning som meddelt Dem den 1. februar d.å.

Med venlig hilsen

Palle Bo Madsen
Professor
Formand for Praksisudvalget


Til Praksisudvalget m.fl.        10-02-08

Mange tak,,

Jeg vil bemærke at jeg med baggrund i min profession, ikke er vant til
så uspeciferede svar.

Mht. angivelsen 'seneste mails' vil misforståelser kunne undgås, hvis
det var oplyst pr. hvilken dato der refereres til.

Og vedrørende fraværet af nyt, må det forventes at der refereres til
konkrete ankepunkter.

Man kunne for eksempel skrive, - Vedrørende ankepunkt 1) kan det
meddeles at man fra universitets side mener/ikke mener at forsinket
somatisk udredning indebærer nogen væsentlig ulempe for patienten, idet
vi refererer til følgende tilgængelige kilder......

Ligeledes må det være overkommeligt at forholde sig til ankepunkt 2)
vedrørende det oppustede patientvolumen.

Jeg imødeser et for universitet værdigt og fyldestgørende svar.

vh Hans Prag


Skitser, ej sendt
Menu

Funktionelle lidelser er IKKE nødvendigvis somatisering.
TERM-modellen sætter lighedstegn mellem somatisering og funktionelle lidelser. Dette er ikke i overenntemmelse med normal terminologi. Sundhedspersonale undervises efter modellen, og ALLE funktionelle patienter behandles som psykiske tilfælde !!!
Se her    Print og hæng op


Jeg er bekendt med i det mindste et eksempel på praksis vedrørende spørgeskemaundersøgelser på instituttet. Jeg har fået refereret følgende. - Interviewer og patient sidder overfor hinanden. Interviewers forlæg ligger på bordet, således at de kan læses af patienten. Patienten ved således at nærværende emne f.ex. er depression, og kan indrette sine svar efter om hun vil undgå at være anset for depressiv. Efter flere skemaer er besvaret med normalt nærværende sprog, holder interviewer en blyant op for patienten og spørger om hvad dette er........ Patienten kan se at det nu er demens der spørges til. Hun er naturligvis målløs. Og går derfra med den opfattelse, at projektet er primitivt og useriøst.

Eksempel på spørgeskemafejl. Funktionsevne. ( Ikke fra TERM )
Spørgsmål: ' kan du skifte pære i en lampe'
Sengeliggende forestiller sig at en pære ligger klar og at hun kan skifte pæren i sengelampen uden at rejse sig, så hun svarer ja.
Oppegående forestiller sig at hun skal hente en stige, afmontere en skærm, skifte pæren, montere skærm, ned af stigen og sætte den på plads. Så hun svarer nej, selvom hun er klart bedre end den sengeliggende.

Eksempel på tåbeligt spørgeskema.
Instruktion: 'Sæt kryds ud for det svar, der er nærmest det, De mener, er rigtigt. Som for eksempel'
(  ) Mand  (  ) Kvinde.
Fra brugerundersøgelse vedr. hjemmeplejen i Slagelse.

TERM-frustrationer, klip fra Netdoktor debat
Sådan behandles din sygdom - TERM-modellen
Læs TERM MODELLEN og vurder for dig selv.
Cognitive behaviour therapy for adolescents with chronic fatigue syndrome

Velstillede kvinder får kræftundersøgelse først. POLITIKEN 28-01

188 henvisninger fra hele Jylland og Fyn - 56 afsluttet. Hvor er alle de andre ?
I 2006 modtog klinikken således 188 henvisninger, hvoraf de 110 blev afvist. Der blev påbegyndt behandling af 83patienter i 2006. 56 patienter blev afsluttet i 2006. Klinikken har gennemført 3 gruppebehandlinger á 9 sessioner pr. gruppe samt
påbegyndt endnu en gruppebehandling i december 2006. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder. 
( Fra årsberetning 2006 )
Hvor mange er behandlet i almen praksis ? 100 ? 1000 ?

Manden tæver konen, og bliver straffet. Kvinden driver manden til vanvid, helt gratis.
Behandlere og sagsbehandlere driver medmennesker til vanvid, helt gratis.

Ugeskr Læger 2002;164(42):4909 Hyppige brugere i almen praksis

I dansk almen praksis mødes lægen og patienten gennemsnitligt tre gange om året, hvortil kommer telefonkontakter (Amtsrådsforeningens hjemmeside: www.arf.dk, afsnit med statistik). Bag disse tal gemmer sig dog en stor variation i brugen af almen praksis, idet både dansk og international forskning tyder på, at omkring 7% af den voksne befolkning tegner sig for en tredjedel af samtlige konsultationer og besøg i almen praksis (1-7). Denne gruppe patienter kaldes ofte hyppige brugere. Betegnelsen hyppige brugere defineres i denne sammenhæng som statistisk fænomen og er således ikke synonymt med for eksempel besværlige patienter.

Somatisering er ikke nogen stor post i det samlede regnskab !? Ikke kvantiseret Hvor mange faktiske ?
Antal kontakter i almen praksis 2006, 38 929 489 . Danmarks Statistik.
Det kunne se ud som om PF har taget tallene for kontakter, men skriver 'patienter'. Det giver faktisk en forskel !!

TERM-uptodate s. 11
Det er vist, at omkring ¼ af patienterne, der henvender sig hos egen læge, lider af en somatoform lidelse ifølge ICD-10 kriterier, og mange flere henvender sig pga. fysiske symptomer uden sikkert organisk grundlag . I en amerikansk undersøgelse af de 25 hyppigst forekommende fysiske symptomer blandt personer, der søgte læge, fandt man i under 10-15% af tilfældene årsagen i en somatisk lidelse . Det kan således tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske symptomer er tegn på organpatologi eller patofysiologi.

7% af den voksne befolkning tegner sig for en tredjedel af samtlige konsultationer og besøg i almen praksis
To procent ejer halvdelen af verdens rigdom...............
Og ca. halvdelen af lægerne er ringere end gennemsnittet !!
Varians er et fulstændigt normalt fænomen - en naturlov. Det er blåøjet at forsøge at 'normalisere' mennesker.
Det er prisværdigt at forstå det enkelte menneske, og at være med til at aflaste tyngende problemer. Men det er noget andet der skinner igennem teksterne. Det er holdningen: Vi kan ikke lide dig, - du er for dyr... Man kan ikke bruge industriøkonomi på menneskesamfund. Lad være at regeringen ikke ved bedre, - men et universitet ?
Siden regeringsskiftet 1983 har vi skullet finde os i at blive kaldt for gamle, for syge, for dumme og for dovne.

TERM problemer, Per Finks arbejde er overvejende papirforskning, baseret på udvalgt litteratur, fortrinsvis stærkt debatterede engelske kilder. Per Fink har indført stoffet til DK, uden den nødvendige kritiske bearbejdning, og uden megen kendskab til praksis i dansk sundhedsvæsen. TERM-modellens målsætning er diffus, og PF er tilsyneladende ikke klar over de skader gentagne sparerunder siden 1983 har påført området, og han er ikke klar over i hvilket omfang projektet kan misbruges. PF er næppe heller klar over det overlægetyranni der findes på visse afdelinger, og som gør det yderst vanskeligt for  'uønskede' patienter at få den behandling de har krav på. Selv har jeg oplevet en ekstrem overlegen neurologisk overlæge: "Det der, ( haha ), det kan de ordne på Risskov på fjorten dage."

Indsæt de manglende ord:

"Jeg har i hvert fald mødt ledere med ____ ___ ___. De er
karismatiske, føler ikke skyld, har altid ret, og de evner derfor heller
 ikke at indgå i en dialog."