Skitse til analyse af TERM-uptodate

Her ligger hunden begravet
Om empati og personligt engagement
Om rettidig omhu


Fra introduktionen, -
"Generelt set må fysiske symptomer uden organisk grundlag...."
- Noget galt ? Hmm. Der er det fundamentale galt, at sætningen postulerer en alviden som intet menneske kan besidde. Man kan undersøge patienten med kendte, delvis fejlbehæftede metoder. Men fastslå at der intet organisk grundlag er, lader sig ikke gøre.

Længere nede.
"....som i behandlingen af andre psykiske lidelser end somatisering."
- Ups. Indledningen handler om MUS, Medicinsk uforklarede symptomer/funktionelle lidelser. Dette er ikke det samme som somatisering. Somatisering er en begrænset del af MUS-begrebet.

Fra målsætning
"Det er urealistisk inden for disse rammer, ... Vi valgte derfor at fokusere på nogle delelementer ... I det store og hele valgte vi at udvikle, hvad vi mener er et komplet program for behandling af somatiserende patienter... vi vil opfatte det som tilfredsstillende, blot lægen lærer at beherske dele af programmet."
- Komentar. Delvist komplet. ?.

Hovedmål pkt.2
"At bibringe lægerne praktiske færdigheder i ... b) specifikke behandlingsprincipper for funktionelle lidelser."
- Igen. - Funktionelle lidelser er ikke nødvndigvis somatisering. Behandlingsprincipperne vedrører kun somatisering. Behandlingen kan untagelsesvis lette stemningslejet, men ikke forbedre funktionsniveauet.

Hovedmål pkt 3
"... Nogle patienter med funktionelle lidelser er svært invaliderede og lidende af deres sygdom, hvilket medfører store omkostninger for samfundet ... Det kan således få alvorlige konsekvenser for patienterne, såfremt tilstandene ikke diagnosticeres og behandles."
- Komentar. Sammenblanding. Funktionelle lidelser kan ofte ikke behandles. Somatisering kan muligvis. Der er næppe store besparelser at hente. Med mindre man, som det sker, undlader at erkende tabt arbejdsevne, og undlader tildeling af lovfastsat pension og praktisk hjælp. Og i denne sammenhæng, slæber patienten gennem ørkesløse og skadende 'tilbud'.


Side 11
"Undersøgelser, der har benyttet standardiserede psykiatriske interviews, har vist, at mindst 20-30% af konsekutive patienter, som henvender sig hos egen læge, har en egentlig psykisk lidelse 14-16."
- Ref 14 og 16 er PF-spørgeskemaundersøgelser !

"... stort overforbrug af sundhedsydelser .. vil ad åre ofte have gennemgået talrige indlæggelser,... er således forbundet med store omkostninger og udgifter...."
- Komentar. Manglende angivelse af størelsesorden. Hvor mange har faktisk i årevis "gennemgået talrige indlæggelser" ?


Side 12, min fremhævning.
"Fysiske symptomer uden organisk grundlag vil her blive kaldt medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer. Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse... Betegnelsen anvendes således rent deskriptivt uden at slutte noget om årsagsforhold. ..."
- Komentar. Somatisering er nu engang stressrelateret/psykisk betinget, det behøver MUS ikke at være. Det er ikke i orden at sætte de to klasser lige. Og hele modellen handler om psykisk behandling.


Funktionelle lidelser er ikke somatisering
!
og
Skal ikke behandles som sådan !


Ugeskr Læger 2006;168(20):2001

Overlæge Henrik A. Kolstad, e-mail: hkol@as.aaa.dk. Speciallæge Martin Silberschmidt. Overlæge Johan Hviid Andersen. Overlæge Jens Peter Bonde. Overlæge Per Fink. Cand.scient. Jesper Bo Nielsen. Psykolog Kai Österberg

...En funktionel lidelse er en tilstand, hvor patienten klager over symptomer, som ikke passer ind i det kliniske billede ved nogen kendt sygdom, og symptomerne understøttes ikke af kliniske eller parakliniske fund. Det indgår ikke i definitionen, at tilstanden er »en psykisk sygdom«, eller at der skal kunne påvises en psykosocial årsag.

Somatisering, forskellige kilder,
Somatization is currently defined as "a tendency to experience and communicate somatic distress in response to psychosocial stress and to seek medical help for it"

somatization (so·ma·ti·za·tion) (so”mə-tĭ-za´shən)  in psychiatry, the conversion of mental experiences or states into bodily symptoms.

The process by which psychologic distress is expressed as physical symptoms. Somatization is an unconscious process. See the entire definition of Somatization


"En bredere og mere dækkende definition af det overordnede somatiseringsbegreb er foreslået bl.a. af den canadiske psykiater McDaniel ”A process whereby a physician and/or a patient or family focuses exclusively and inappropriately on the somatic aspects of a complex problem”
- Altså Somatisering er psykisk !!

"En somatoform diagnose efter ICD-10 kræver en sygdomsvarighed på mindst 6 måneder, og bl.a. herfor er klassifikationen mindre anvendelig til almen praksis En mere simpel klassifikation, som kan anvendes i primærsektoren ses i tabel 1."
- Hensigten er altså at så mange som muligt ind under somatiseringsbegrebet.


Side 13
"Under gruppen af kronisk somatiserende inkluderes også såkaldte syndromdiagnoser som fx fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom (CFS). Der er fortsat diskussion om disse syndromdiagnosers nosologiske indplacering, og nogle mener, at der vil kunne findes et specifikt organisk grundlag bag ved syndromerne. Ud fra den foreliggende videnskabelige evidens er det dog mest nærliggende at opfatte disse syndromer som artificielt skabte varianter af kronisk somatiserende tilstande."
- 'artificielt skabte varianter'..Se ovenfor, "Betegnelsen anvendes således rent deskriptivt uden at slutte noget om årsagsforhold". Men nu er de alligevel "..".

"Fakultative eller præsenterende somatiserende patienter vil dog modsat de ”ægte” somatiserende patienter acceptere, at det drejer sig om en psykisk lidelse, når den korrekte diagnose stilles."
- Fordi det oftest ikke er en psykisk lidelse !!

"...Patienter i denne gruppe har en verificerbar veldefineret somatisk lidelse; men der er en diskrepans mellem det subjektive besvær, patientens bekymring, funktionsniveau, behandlingseffekt og sværhedsgraden af lidelsen - bedømt ud fra biomedicinske data. Det kan ofte være vanskeligt at afgøre, om patienten er bedre indplaceret under gruppen af somatoforme lidelser, idet patienten kan have inkorporeret sin genuine somatiske lidelse i sin somatisering..."
- Lægen ved bedst hvor ondt det gør ???


Side 14
"Dette er dog ikke ensbetydende med, at diagnosen alene er baseret på udelukkelse af en organisk betinget lidelse. Dette ville også stort set være umuligt inden for rimelighedens grænser med de diagnostiske muligheder, der findes i dag."
- Ups, rimelighedens grænser. Måske vi kan finde ud af hvad du fejler, men vi gider ikke. Det bliver man ikke somatoform af.


Side 15
"Den familiemæssige transmission kan skyldes sociokulturel indlæring, men meget tyder på, at der er en betydelig genetisk faktor"
- Og en genetisk faktor er ikke fysisk ?


Side 17
"...Hvorfor bliver lægerne ved med at undersøge og "behandle" på trods af, at der ikke findes et organisk grundlag for symptomerne – hvorfor er det ikke lykkedes at sige stop ?
- "Ca. ¼ af patienterne i almen praksis har en somatoform lidelse.", Hvor mage
bliver lægerne ved med at undersøge og "behandle" ?

"...frygten for at overse en somatisk lidelse. Nyere undersøgelser over, hvor ofte et organisk grundlag ved funktionelle symptomer overses, viser dog, at det sker meget sjældent, faktisk i under 3-4% af tilfældene.
- "Ca. ¼ af patienterne i almen praksis har en somatoform lidelse." Heraf overses somatisk lidelse i 4% af tilfældene. 1% af 4.000.000 voksne indbyggere er 40.000 mennesker. Nej, det er da ikke ret mange ?????


Side 18
"... Ønsket om den utopisk høje sikkerhed skyldes i mange tilfælde mere et behov hos lægen end hensynet til patientens tarv, eksempelvis at lægen ønsker at holde ryggen fri. 
Det er den store gruppe af somatiserende patienter, der betaler prisen for denne strategi, ikke blot i form af ubehag ved unødvendige undersøgelser, ..."
- Komentar. Hvad er det der skal sælges ??? Bare almindelig sikkerhed rækker. Og det er nu meget rart at en alvorlig lidelse opdages i tide. Men glem omhuen og spar...

"...umuligt helt at undgå, at somatiske lidelser overses, .... Heldigvis er det formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes."
- Forsinket diagnose kan være dødelig !! Og da lægen nu har valgt at forhindre yderligere undersøgelser, hvorfor skulle han/hun så omgøre sin beslutning ? 

"...Der kan være mange forskellige årsager til hypertension, men på trods heraf undlader vi at blive ved med at lede efter årsagen, men slår os til tåls med, at den er ”essentiel”, når et rimeligt undersøgelsesprogram er gennemført."
- Hvorfor er fibromyalgi ikke essentiel ?? Hvorfor skal mennesker der har brug for ro, slæbes igennem et hav af "stigmatiserende" tilbud ??

"Kendskabet til nyere psykiatriske behandlingsprincipper og metoder kan være begrænset eller ikke-opdateret blandt ikke-psykiatriske læger."
- Og kendskabet til nyere medicinsk viden, kan være ikke eksisterende hos ikke-medicinske læger.


Side 21
"Sygdomsadfærden er bestemmende for forbruget af sundhedsydelser, hvorimod sværhedsgraden og karakteren af en somatiske lidelse ofte er af mindre betydning."
- Hvordan vil en komunal regnskabschef læse dette ? Lad os tage fat på adfæren, og glemme alt om service.

"Somatiseringsprocessen kan derfor betragtes som en tendens til at mistolke og/eller forstærke normale kropslige sensationer, ligesom andet foreliggende materiale som tilfældige sygdomme, småskader, fysiske symptomer ved psykisk lidelse etc. kan inkorporeres i somatiseringen."
- Eller lægen vælger at mistolke patienten, og undlade nødvendig undersøgelse og behandling.


Side 23
"Patientens egen sygdomsopfattelse og sygdomsmodel er overordentlig vigtig for sygeligheden og funktionsniveauet. Dette gælder også ved alvorlige somatiske lidelser hvor egen opfattelsen kan være afgørende for prognosen med hensyn til subjektivt velbefindende, funktionsniveau og forbrug af sundhedsydelser mv."
- Så bare vi kan ændre patientens sygdomsopfattelse, er økonomien reddet. Implicit, - patienten tager altid fejl !!


Side 25
"Der foreligger flere andre undersøgelser, der peger på mulige biologiske mekanismer og patofysiologiske forandringer som medvirkende årsager til somatiseringstilstande."
- Men det er alligevel psykisk, og du skal i terapi !!


Side 27
"Hvordan får lægen det lettere med den somatiserende patient?"
- Patienten kommer efterhånden bag i køen, - sundhedsydelser, lægens bekvemmelighed, og patienten til sidst.

"... Patienten kan ikke anfægte lægens ekspertområde og ekspertbeslutning om, at der ikke er ”noget somatisk at behandle på"
- Nej ikke hvis lægen er gud.


Side 28
"Det må fastholdes, at problemet er af psykosocial karakter, på samme måde som ved en patient, der er invalideret af fx pareser efter en apopleksi. I dette tilfælde er der heller ingen somatiske behandlingsmuligheder, hvorimod der er muligheder for at hjælpe igennem psykosociale tiltag."
- Accepterer man fibromyalgi, me/cfs, overfølsomhed, .... Eller siger man, du bliver rask af psykoterapi ??


Side 29
"Et af de psykologisk set vigtigste punkter i behandlingsprogrammet er, at patienten føler sig hørt og forstået."
- Og det somatisk vigtigste er at patienten bliver forstået.

"det er jo ikke, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, der er interessant, men hvordan patienten opfatter det."
- No comment.


Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser. Det beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted .... I empatien føler man sig ind i den anden, i sympatien føler man med den anden.
Ordet empati stammer fra græsk og kommer af en - ind og patos - følelse. Det var den tyske filosof Theodor Lipps, der knæsatte indfølingen eller empatien som et nøglebegreb i forsøget på at forklare, hvordan vi er i stand til at leve os ind i hinandens følelsesliv...
Wikipedeia

Side 31
Ved at vise empati får man patienten til at føle sig hørt og forstået. Dette kan eksempelvis gøres ved, at man siger: ”Jeg kan høre, at dette har været svært for dig (eller voldt dig problemer)” .... "Jeg kan forstå, at det er ubehageligt for dig”, ”Jeg kan se på dig, at det er ubehageligt”. Det er vigtigt at holde sig for øje, at forståelse og empati ikke er ensbetydende med, at man er enig i eller accepterer patientens forklaringer og handlinger."
- Når evnen til empati mangler, bliver det til teknik og heksekunst. Evnen til empati kræver livserfaring, og læres ikke på et weekendkursus. PF's udmeldinger demonstrerer da heller ikke megen empati.

Betydning af medarbejdernes personlige kompetencer.
Projektets succes synes i et vist omfang at være personafhængig, forstået på den måde at deltagerne fremhæver medarbejdernes engagement, entusiasme og karakter af ildsjæle  som værende en væsentlig motivationsfaktor for dem. Der er ikke tvivl om, at det er projektets store force, men samtidig er personafhængigheden også en faktor, der gør det sårbart.

Midtvejsevaluering: Projekt for funktionelle lidelser, RevaCenter Nord  Side 27.

"Husk: Ånden er vigtigere end teknikken!"
- Og er ånden svag, bliver teknikken en pløkhammer.


Side 33
"Det er vigtigt at spørge om psykosociale forhold på et rimeligt tidligt tidspunkt i samtalen, idet patienten ellers kan opfatte det som om, lægen forsøger at affærdige symptomerne som noget psykisk, fordi han ikke kan finde anden årsag."
- Omvendt logik


Side 34 original understregning.
"Det er jo ikke, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, der er interessant, men hvordan patienten opfatter det, idet det er nødvendigt at kende patientens tankegang for på et senere tidspunkt i samtalen at kunne hjælpe patienten med at ændre denne."
- 'Hjælpe' eller drive patienten til vanvid. Jeg kan huske denne fremgangsmåde blive kaldt 'hjernevask.'

"Patienter med funktionelle lidelser har ofte en urealistisk forestilling om mulighederne for (somatisk) behandling og om videnskabens formåen med hensyn til diagnostik. Dvs. de har ikke et realistisk syn på lægevidenskabens grænser...”
- Er det ikke somatisering det handler om ? Man bliver ikke somatiserende på grund af lægens uvidenhed.


Side 36
"Specielt ved de kronisk somatiserende patienter skal man i undersøgelsen fokusere på sikre subjektive klager og objektive fund, og man bør i kroniske tilfælde undgå udredning og undersøgelser, hvis de ikke er indicerede på grundlag af objektive fund eller et veldefineret klinisk sygdomsbillede."
- 'Sikre subjektive klager' ??

"Man må under ingen omstændigheder sige, at patienten ikke fejler noget. ...Du havde lidt ømhed i venstre side, og det ser man ofte ved muskelspændinger, og det er helt ufarligt”.
- Det er vist ikke en kronisk patient der er inde nu.

"...det på den anden side ekstremt vigtigt at anerkende, at symptomerne er reelle, idet man ikke som læge kan anfægte, at patienten føler sig syg.... Man kan fx sige: ”Jeg kan se, at du er meget generet af dine smerter (symptom). Heldigvis kan jeg berolige dig med, at intet tyder på, at der er tale om en alvorlig sygdom.”
- Og ?


Side 37
"Dette på trods af, at det er vist, at det mere er undtagelsen end reglen, at man finder et organisk grundlag for et fysisk symptom."
- Ja, hvis man ikke leder, hvis det ikke er nødvendigt at lede.

"Dette bevirker, at den holdning, der formidles til patienten, kan være, at patienten blot skal ”tage sig sammen” eller ”holde op med det”. Heri er underforstået, at det er noget, patienten selv skaber, og at det dermed er patientens egen skyld.
Hvis patienterne fornemmer, at andre og specielt lægen mener, at det er deres egen skyld, er behandlingen stort set umulig. Patienterne kan med rette ikke forstå det. De vil føle sig afviste og magtesløse, og de vil ikke vide, hvad de skal stille op.Det er derfor af afgørende betydning, at patienterne hjælpes til at forstå deres sygdom på en mere nuanceret måde i overensstemmelse med de faktiske forhold. Målet er at få patienterne til at føle, at de forstår, hvad de fejler, at det ikke er deres egen skyld, at de selv kan gøre noget og har en vis kontrol over deres symptomer/sygdom..."
- Dejligt at lægen har helt styr på de faktiske forhold, der var jo kun sølle 4% fejl.

"Svaj af over for eller gå med patientens modstand; (med et professionelt bokserudtryk kaldet ”Rope-a-Dope”)."
- ..Rope-a-dope, som er et bokserudtryk, som kommer fra Muhammed Alis kamp mod George Foremani Zaire. Muhammed Ali lod sig ramme igen og igen men opfangede stødene i paraderne, og svajede af for stødene, så han udtrættede modstanderen uden selv at blive ramt. Da George Foreman var blevet træt slog Muhammed Alis kontra og slog George Foreman ud. ( Fra kursusmappen )


Side 38
"Modsat hvad vi som læger ofte forledes til at tro, opfatter patienten sig selv og ikke lægen som den højeste autoritet. Lægen opfattes mere som en konsulent og dette ofte i konkurrence med alternative terapeuter, ugeblade, venner, familie m.fl."
-

"Man kan gøre det ved opsummeringsteknikken, idet man diskret guider patienten ved de vægtninger, understregninger og det fokus, der bliver valgt i opsummeringerne. Det er vigtigt, at patienten ikke føler, at man afviser deres udlægning, men at de føler, de bliver taget alvorligt. Ideelt set bør samtalen fremstå som en dialog mellem læge og patient."
- 'Diskret' ? Hvorfor skal det hele tiden have denne 'som om' karakter ? Hvad med almindelig ligefrem ærlighed.


Side 39
"Du fortalte mig før, at du havde det specielt dårligt i mandags.Det var også den dag, du fortalte mig, at din mand var kommet meget sent hjem, jeg tænkte, om der måske var en sammenhæng; hvad tænker du om det?”
-

"Et eksempel på en formulering kunne være: ”Der er mange, der har det på samme måde som dig, / fejler det samme som dig, så det er absolut ikke sjældent”, ”vi har også et navn for det nemlig somatisering eller funktionelle symptomer/lidelser”. (Patienten vil her typisk spørge, hvad det så er)."
- Funktionelle lidelser er ikke somatisering.

"... Fx kan man sige, at ”i bund og grund kender vi ikke årsagen eller mekanismen bagved, men der forskes meget i det for tiden”, ”vi ved med stor sikkerhed, at der ikke ligger nogen skjult legemlig lidelse bagved, og vi ved, at hverken traditionel medicinsk eller kirurgisk behandling hjælper men tværtom kan forværre tilstanden”.
- Vi ved med sikkerhed det vi ikke ved ? Vi kender det skjulte.

"Man kan fx sige ”der er flere undersøgelser, der tyder på, at årsagen kan være nogle forandringer i hjernen, og at nogle er mere kropsligt fintfølende end andre, og at de så at sige ikke er så gode til at filtrere fysiske fornemmelser og symptomer fra og derfor er mere plagede af symptomer”. Der kan anvendes eksempler som alle kender som fænomenet, at når man hører om eller kommer til at tænke på lopper og lus, kan det komme til at klø i hovedbunden:"
-


Side 40
"Tilbyd sammen med patienten at undersøge, hvad han eller hun selv kan gøre for at få det bedre, uanset hvad årsagen til besværet er.
-


Side 41
"Henvisning til psykiater
"Jeg er glad for at kunne sige, at vi har udelukket, at dine symptomer skyldes en alvorligere legemlig lidelse. Men jeg kan forstå, at dine smerter (eller andet symptom) fortsat er et stort problem for dig. Jeg er bekymret over de problemer, som du har derhjemme, og hvor anspændt de gør dig – og det hjælper afgjort ikke med til, at du får det bedre. Jeg har en kollega, som er psykiater, der interesserer sig for kroniske smerter (eller andet symptom), og som ofte giver mig råd til patienter med den type problemer, som du har. Jeg vil gerne have hans vurdering om den bedste måde at komme videre på."
-


Side 44
"...Ikke sjældent gribes patienten af overmod, når det begynder at gå godt igen. Derved risikerer de at få nederlag og miste tiltro til, at der er behandlingsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at udfordringerne er graduerede og planlagte, således at de mest overkommelige udfordringer afprøves først. Man går helt slavisk fra lette opgaver over gradvist sværere opgaver til løsning af de sværeste problemer."
- Men du skal passe dit arbejde, du skal dyrke masser af motion, du skal prøve alverdens 'tilbud'..... og/eller du skal leve af ingenting.


Side 45
"Patienten vil i starten ofte have svært ved metoden og ikke sjældent kommer patienten til de første samtaler uden at have forsøgt problemløsning som aftalt. Man bør tage dette afslappet og absolut ikke blive formanende over for patienten. I stedet kan man tale om, hvad der var svært, og hvad der forhindrede patienten i at komme videre."
-


Side 47
"I mere udtalte tilfælde er kronisk somatoform lidelse en livslang tilstand, hvor patienten kan være svært invalideret. I mange tilfælde er det derfor mere realistisk at tale om management end om behandling. Dvs. at behandlingsstrategien ikke lægges an på, at patienten skal heldbredes, men at man skal forsøge at give patienten den bedst mulige tilværelse som ved andre kroniske somatiske og psykiske lidelser."
- Fred og ro.


Side 48
"Kan vi i fællesskab finde ud af en ny måde, så du kan få det bedre?”, “Der er desværre mange sygdomme, som vi ikke kan behandle, så de forsvinder helt, men man kan gøre noget for at afbøde generne”. “Der findes ingen mirakelkur”. ”Et mål kunne være at stoppe alle disse unødvendige undersøgelser, når de alligevel ikke hjælper”. ”Jeg vil selvfølgelig være opmærksom på, om du får tegn på en legemlig lidelse”."
-

"Vi læger må erkende, at det kun er en lille del af sygeligheden og invaliditet grundet fysiske symptomer, som vi kan forklare ud fra den biomedicinske model, og det er en endnu mindre del, vi kan behandle. Denne erkendelse er der mange, som ikke har nået og det kan være en af årsagerne til, at somatiserende patienter bliver ved med at søge behandling...."
- Og når vi ikke ved det, så er det somatisering.


Side 50
"På den anden side har somatiserende patienter lige så stor risiko som andre mennesker for at få en (uafhængig) genuin somatisk lidelse."
- Ja da, så vi må hellere undersøge alligevel. Godt med helgardering.

"Overvej, om medicinen ikke gør mere skade end gavn, både de psykoaktive og andre typer."
- PF har i anden sammenhæng anbefalet psykofarmaca til kronisk somatiserende.

"Vær stoisk, forvent ingen hurtige ændringer eller helbredelse. Afvent i en rum tid, før du vurderer om en behandling har hjulpet eller ej."
-


Side51
"Hvis patienten er i beskæftigelse, så undlad sygemeldinger, hvis det overhovedet kan undgås."
- "Det er derfor vigtigt, at udfordringerne er graduerede og planlagte, således at de mest overkommelige udfordringer afprøves først" fra side 44

"Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter."
- Ups,,,,, vi har nok forbindelse til de højere magter.


Side 52
"Informer dine kolleger om din behandlingsplan og lav aftaler med kolleger, hvis du holder fri. Læger, der ikke kender patienten, vil ofte komme til kort over for svært somatiserende patienter, idet deres sygehistorie ofte er uoverskuelig, og patienten fremlægger sin egen forståelse af den."
- Wow

Fra Netdoktor debat..

Dårlige nerver
Forfatter:  gæst        -     Dato:  18. okt. 2006, 22:49      -     Svar:   12  1
 
Jeg ved ikke hvor mange gange jeg var hos min læge. Jeg havde en vanvittig hovedpine. Lægen gav mig nervepiller. Jeg var svimmel, og mit hoved gjorde så ondt at jeg til tider næsten ikke kunne holde det ud.
Sådan gik det i måneder. Da min læge holdt ferie gik jeg til en anden læge. Det første han gjorde var at måle mit blodtryk. Det var tårnhøjt. Jeg fik straks medicin. Der var ikke noget andet i vejen.
"Forsøg at opbygge en terapeutisk alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen."
-

"Arranger evt. støtte/supervision for dig selv. Kronisk somatiserende patienter kan være nogle af de vanskeligste og sværeste patienter at behandle og håndtere overhovedet. Lægen udsættes ofte for et næsten konstant pres for undersøgelser og somatiske behandlingstiltag."
-

"Mange mener herudover, at en kontinuerlig ambulant psykiatrisk behandling er andre former for behandling overlegen, når det gælder de sværeste tilfælde. Desværre er mange psykiatere utilbøjelige til at tage disse patienter i behandling."
-